Gebruikersvoorwaarden ervaringen Buenoo

Hieronder tref je de gebruiksvoorwaarden aan die gelden voor het plaatsen van een ervaring. Je kunt over een bedrijf een beoordeling schrijven (ervaring) en deze beoordelen op basis van een cijfer. Buenoo (ook “wij, ons”) heeft deze regels opgesteld om een eerlijke en transparante mogelijkheid tot recenseren te bieden.

Artikel 1. Registratie/Aanmelding

 1. Om er zeker van te zijn dat de ervaringen op onze website authentiek zijn, vragen wij je bij het achterlaten van een ervaring om je e-mailadres. Dit adres gebruiken wij alleen om een bevestigingsmail te sturen, waarmee je je ervaring kunt verifiëren. Je e-mailadres wordt dus niet naast je ervaring getoond of voor reclame-uitingen gebruikt. Het gebruiken van een tijdelijk- of wegwerp e-mailadres is niet toegestaan.
 2. In de ervaring wordt wel de naam weergegeven die je hebt gekozen. Let er dus goed op, wat je daar kiest.
 3. Op de verwerking van de door jou gegeven persoonsgegevens is onze privacy statement van toepassing. Raadpleeg deze voordat je gebruik maakt van onze diensten.

Artikel 2. Regels plaatsen ervaring

 1. Je kun je middels de Buenoo schuifknop het bedrijf beoordelen. In de ervaring kun je aangeven wat juist zo is bevallen of wat juist helemaal niet is bevallen aan het bedrijf. Daarbij kan dan beargumenteerd de mening worden gegeven. Je verklaart dat de tekst naar waarheid wordt ingevuld en verklaart dat de tekst geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Je mag bijvoorbeeld geen teksten kopiëren van andere sites en/of andere personen. Je verklaart dat de teksten jouw persoonlijke mening weergeven over het bedrijf.
 2. Een ervaring zonder goede onderbouwing is voor niemand waardevol. Daarom vragen we je een tekstuele aanvulling aan je ervaring toe te voegen. Zodat je iets anders achter te laat dan ‘Wat een topservice’ of ‘Erg leuk bedrijf, bedankt!’ Je helpt ons namelijk vooral door te vertellen waarom het een topservice of een leuk bedrijf is!
 3. Ervaringen worden door de redactie van Buenoo beoordeeld op kwaliteit. De inhoud & afzender van een ervaring moet betrouwbaar zijn.Indien je een aspect beoordeelt met een 6 of lager, dan vragen we je dit aspect te onderbouwen met minimaal 50 tekens.
 4. Wanneer er een negatieve beoordeling wordt gegeven krijgt de onderneming hier automatisch een melding van. De onderneming heeft vervolgens 10 dagen de tijd hier op te reageren en de negatieve ervaring positief af te sluiten. De consument kan zij beroordeling na 10 dagen aanpassen of zich er bij houden. De ervaring word in die 10 dagen niet geplaatst. Indien een bedrijf gemiddeld onder een 6 komt gaat het bedrijf offline en krijgen zij de kans om weer boven de 6 te komen met nieuwe beoordelingen.

 5. Het is niet toegestaan om ervaringen te plaatsen:
  • waarbij een bedrijf beschuldigd wordt van strafbare feiten;
  • met een commercieel karakter; met racistische, xenofobe, grove, beledigende, smadelijke en lasterlijke taal;
  • die discriminerende, haat zaaiende en andere niet genoemde strafbare uitingen bevatten;
  • met taalgebruik dat de intellectuele eigendomsrechten van derden kan schaden (zoals het vermelden van een merk, auteursrechtelijk beschermde teksten etc.) refererend gebruik mag uiteraard wel;
  •  met daarin persoonsgegevens waaronder, maar niet beperkt tot adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen etc., waaronder namen van andere mensen, bekende personen inbegrepen. Dit geldt dus ook voor medewerkers van bedrijven waar u een negatieve ervaring mee heeft gehad;
  • met scheldwoorden;
  • waarin andere bedrijven onnodig worden afgekraakt. Uiteraard is een onderbouwde mening toegestaan;
  • met seksuele inhoudt;
  • met links naar en berichten over illegale sites en software of cracks, serienummers, pornografie en/of ander aanstootgevend of verboden materiaal, maar ook naar sites waarop downloads worden aangeboden van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  • als wraak. Als bijvoorbeeld de service slecht was, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat het bedrijf op andere punten (informatievoorziening e.d.) ook een verdient. Beoordeel daarom per onderdeel, leg uit waarom je op dat specifieke punt het bedrijf een goed of slecht cijfer geeft en vertel bij een slechte beoordeling hoe het bedrijf zich zou kunnen verbeteren. Zo weten anderen hoe het bedrijf scoort op punten die zij belangrijk vinden en kan het bedrijf aan de slag met jouw feedback!;
  • onleesbaar taalgebruik;
  • die in strijd zijn met niet genoemde wetgeving, regelgeving en/of goede zeden.
  • die niet door direct betrokkene zelf zijn geplaatst. We gebruiken verschillende technieken om te achterhalen of een ervaring authentiek is. Als blijkt dat een bedrijf (om zichzelf bijvoorbeeld positief te beoordelen), medewerker, toeleverancier, familielid, vriend(in) of andere belanghebbende een ervaring instuurt, wordt deze verwijderd of niet geplaatst. Dat geldt ook voor ervaringen geplaatst door bezoekers die geen ervaring met het bedrijf hebben gehad.
 6. Bedrijven hebben zelf de mogelijkheid om op ervaringen te reageren. Het is daarom niet toegestaan om als bezoeker op andere ervaringen te reageren. Uitleg: Het toestaan van reacties op andere ervaringen biedt de mogelijkheid tot discussie binnen een bedrijfspresentatie en zorgt ervoor dat elke nieuwe reactie t.b.v. de discussie als ervaring wordt aangemerkt en hierom het gemiddelde cijfer van een leverancier beïnvloedt. Indien je als bedrijf een reactie op een ervaring wilt plaatsen, kan dit via uw account op onze website. Log hiervoor in met uw e-mailadres en wachtwoord.
 7. Indien wij constateren dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of wij een klacht hierover ontvangen, mogen wij zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Hiervoor zijn wij geen nadere uitleg schuldig.
 8.  Indien naar het oordeel van Buenoo hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Buenoo of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Buenoo gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Buenoo is daarbij in het bijzonder gerechtigd jouw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
 9. Buenoo is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Daarnaast is Buenoo gerechtigd om je naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 10. Buenoo kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Buenoo van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste informatie.

Artikel 3. Intellectueel eigendom

 1. De dienst (plaatsen ervaringen), de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Buenoo of van diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Buenoo, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die je publiceert of opslaat via de dienst is en blijft jouw eigendom (of dat van jouw toeleveranciers). Wij verkrijgen echter wel een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en dus te publiceren op onze website.
 3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Je verleent ons dus voor elk geplaatst bericht een eeuwig durende niet-exclusieve licentie. Je begrijpt dat de teksten derhalve ook aangepast en/of verwijderd mogen worden door ons (Buenoo en haar medewerkers) en dat daarnaast de teksten ook gevonden kunnen worden via zoekmachines. Inhoudelijk zal de strekking en mening niet aangepast worden, het zal enkel gaan om aanpassingen die de taal en leesbaarheid ten goede komen. Voor aanpassing en/of verwijdering behoeft geen uitleg van ons. Wel kunnen wij conform artikel 2 bepaalde ervaringen en teksten weigeren. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Buenoo besluiten tot aanpassing of verwijdering.
 4. Verder verklaar je dat de geplaatste berichten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat je, indien je wel materiaal van derden plaatst, hiervoor toestemming heeft gekregen.
 5.  Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen. Het is enkel toegestaan je naam (gebruikersnaam) te laten verwijderen, conform privacywetgeving, maar de ervaring zal gepubliceerd blijven.
 6. Indien wij constateren dat jouw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, zijn wij gemachtigd om op eigen naam of namens jou hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Buenoo maar je dient zo nodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbied je niet jouw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van ervaringen.

Artikel 4. Bepalingen aangaande Overeenkomst

 1. Met het plaatsen van een ervaring of de registratie van een account komt een overeenkomst tot stand waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn.
 2. Andere voorwaarden worden nadrukkelijk afgewezen, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Er is geen betaling vereist (behoudens je gebruikt maakt van andere diensten dan het delen van ervaringen waar wel een vergoeding voor is vereist) en er is ook geen bepaalde duur van de overeenkomst. Indien je je gegevens wilt verwijderen en de eventuele account derhalve ook, zal de geplaatste ervaring, conform deze voorwaarden wel blijven bestaan en te raadplegen zijn op de onze website.

Artikel 5. Overige bepalingen

 1. Op deze voorwaarden en de overeenkomsten die hieronder gesloten zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met deze dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Buenoo gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Buenoo is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.